Quản lý dữ liệu người dùng

TRẠNG THÁI THIẾT BỊ 01

TRẠNG THÁI THIẾT BỊ 02

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ 01

TRẠNG THÁI THIẾT BỊ 02